Nincs bejelentkezve
Kosara üres

Általános szerzõdési feltételek

Általános szerzõdési feltételek

 

A jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REDOLA KFT. (Budapest, 1081 Kiss József u. 5. Adószám:14400018-2-42 továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevõ Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, (továbbiakban: Felek).  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.irodavarazs.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren keresztül történik.

 

1. A Szolgáltatóról

 1.1. A web áruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetõségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerûbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket. A web áruház funkcióit igyekeztünk a felmerülõ igényekhez igazítani, és ezen túlmenõen próbáljuk megkönnyíteni, segíteni a vásárlást. A legmegfelelõbb termék kiválasztásának elõsegítésére, igyekszünk Vásárlóinknak a lehetõ legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

1.2. A web áruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk mûködteti. A Szolgáltató nem felelõs semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

 

1.3. Jelen szerzõdés a weboldalon regisztrált vásárlóinkra vonatkozik. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Vevõtõl és csak akkor fogadja el, ha a Vevõ a megrendeléshez szükséges valamennyi mezõt maradéktalanul kitölti. Az irodavarazs.hu weblapon rögzített adatokat biztonságosan kezeljük és ennek érdekében minden szükséges intézkedést megteszünk. A Redola Kft. a technika állása szerint elvárható módon védi az Ön vagy Cége adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás ellen. Ellenben felelõsséget nem tud vállalni külsõ tényezõk (vírusok, kémprogramok, egyéb külsõ tényezõk) károkozásáért. Regisztrációból eredõ, a szolgáltató adatvédelmi intézkedésén kívül esõ, a jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásból eredõ károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelõsség. A hibás regisztrációs lapok elküldésébõl keletkezõ károkért a Szolgáltató felelõsséget nem vállal.

 

2. Társaságunk Ektv 4.§-ban elõírt kötelezõ adatszolgáltatása

Üzemeltetõ: REDOLA Kft.

• Székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u.5.
• Telephelye: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162. „D”. épület. (iroda)
• A szolgáltatót nyilvántartásba bejegyzõ bíróság vagy más hatóság megnevezése: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság
• Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartásba vételi száma: 01-09-902141
• Adószáma: 14400018-2-42
• Pénzforgalmi száma: 11742111-20056694
• Képviselõje: Oláh Szabolcs 
• Elérhetõségek: telefon: 361-9395, fax: 209-9316
• E-mail: redola@redola.hu

Adatkezelési engedély számunk: NAIH-56959/2012

Nyilvántartásba vételi számunk: 3548/2012

Ügyfélszolgálat: 1116 Budapest, Hunyadi János u. 162 „D” épület.

Nyitva tartás: hétfõtõl, péntekig, 9-15- óráig , szombat – vasárnap, és ünnepnapokon zárva tartunk. A panaszügyintézés helye az ügyfélszolgálat helyével egybe esik.

 

3. Vásárlóinkról

• 3.1. Web áruházunkban megtalálható bármely áru vásárlója lehet bármely, szolgáltatásainkat igénybe vevõ természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet.
• 3.2. Leendõ vásárlóinkat kérjük, hogy elsõ vásárlásuk elõtt regisztrálják magukat. A regisztrációval vásárlónk tudomásul veszi a ”Vásárlási és szállítási feltételekben” foglaltakat.

4. Vásárlás, megrendelés

4.1. A web áruházban történõ vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 4.2. A Felek közötti szerzõdés a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintással, majd a megrendelõ adatlap valamennyi kötelezõen kitöltendõ mezõjének kitöltését és a beírt adatok ellenõrzését követõen, a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre.

 4.3. A regisztrációnál lehetõség van egy tetszõleges felhasználónév és jelszó megadására, így a következõ bejelentkezésnél, rendelés leadásnál nem szükséges az adatmezõket újra kitölteni. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerzõdés, írásba foglalt szerzõdésnek minõsül, a Szolgáltató elektronikusan rögzíti és annak létrejöttét követõ 3 (három) hónapig õrzi.

4.4. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követõen köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétõl számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszûnik.

4.5. Ha a visszaigazolásban szereplõ szállítási határidõ meghaladja a 15 napot, abban az esetben a Vásárló elállhat a Szerzõdéstõl. A Vásárló abban az esetben is elállhat a Szerzõdéstõl, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplõ idõponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerzõdés szerinti szállítási határidõ betartása alól. Ilyen esetben minden lehetõt elkövetünk, hogy a szállítást a lehetõ legrövidebb idõn belül folytassuk.

4.6. Vásárlónk megrendelésének visszaigazolásával egyidejûleg írásbeli tájékoztatót is kap a Korm.r. által elõírt 2.§-a szerinti kötelezõ tartalommal. Az írásbeli tájékoztató tartalmazza a vállalkozásazonosításra alkalmas adatai mellett, a kiválasztott termék lényeges jellemzõit, az árát, annak járulékos terheit, esetleges szállítási illetve postaköltségét, továbbá a szállítás és teljesítés feltételeit, tájékoztatást tartalmaz a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejérõl, illetve a fizetési-, és egyéb szerzõdési-, feltételekrõl, továbbá az elállás jogáról.

5. Jogi és e-környezet

• 5.1. Web áruházunkból történõ vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza.

 

6. Árak

• 6.1. Web áruházunkban feltüntetett valamely szolgáltatásunk kizárólag akkor ingyenes, ha az külön feltüntetésre kerül, ellenkezõ esetben annak igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell vásárlónknak megfizetni.

6.2. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával, mind a termékek, mind a szolgáltatás díjaival kapcsolatban. Egyedi beállított ár esetén a Szolgáltató az árat, ha egyéb szerzõdés nem köti egyoldalúan módosíthatja. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a web áruházban online megjelennek.

6.3.  A közölt árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák, a kosár tartalmának megjelenítésére kattintva, a nettó és a bruttó ár is külön feltüntetésre kerül. Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetõeszközében kerülnek megállapításra.

6.4. A közölt árak a házhozszállítás költségeit nem tartalmazzák. További szállítási feltételeket lásd a 8. Házhozszállítás feltételei és díjai pontban, vagy a web áruház Vásárlási és szállítási feltételek alatt.

6.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Web áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

7. Fizetési feltételek

7.1. Természetes személy, Fogyasztó esetén: Amennyiben a szállítási cím budapesti a Vásárló magánszemély a szállításkor készpénzben fizethet.

7.2. Jogi személy esetén, Céges vásárlóink esetén: Az elsõ vásárlásnál is lehet kérni átutalásos számlát. Ezt az igényt pénzügyünk bírálja el, és fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben ezt a kérelmet elutasítsa. Ezt minden esetben szállítás elõtt közöljük az elutasított kérelmezõvel, ilyenkor készpénzes, vagy elõre utalásos fizetési móddal tudjuk teljesíteni a megrendelést.  Minden termékre, amit átutalásos számlával értékesítünk, tulajdonjog fenntartással adunk el, amit a számlán a láblécbe közlünk is (az átvett termékek a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik).

7.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nagyobb összegû megrendelés, vagy egyéni specifikációjú termék gyártása esetén elõleget kérjen.

7.4. Amennyiben egy Vásárlónak lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetési móddal szolgálja ki a Szolgáltató. A Szolgáltató fenntartja, a Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató indoklás nélkül elõzetes értesítés után átutalásos fizetési módot készpénzes módra változtasson.

7.5. Késedelmes fizetés esetén Vásárló jelen szerzõdés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

7.6. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fentieket a Vásárlóval egyeztetve egyénileg módosítsa.

 

8. Házhozszállítás feltételei és díjai

8.1. A szállítás feltételeit, és díjazását a Vásárlási és szállítási feltételekben határozzuk meg és mindenkor az ott található díjak a mérvadóak. Amennyiben a megrendelés értéke eléri a díjmentes szállítás értékhatárt, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés több részletben történő kiszállítása is díjmentes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 200 kg-nál magasabb össztömegű megrendelések vidéki kiszállításának díját a Megrendelővel egyeztesse, mert az ekkora súlyú megrendelésekre egyedi szállítási költségek számítandók.

8.2. A regisztráció esetén rosszul megadott specifikációk: szállítási cím, vagy rosszul megadott szállítási idõ intervallum, nem tartózkodik a szállítási helyen olyan személy, aki bélyegzõvel és aláírási joggal rendelkezik, kaputelefonon nincs jelzés, esetleg nem mûködik. Továbbá az elérhetõségi telefonszámon nem elérhetõ a Vásárló, esetlegesen nem megközelíthetõ szállítási cím, amit elõre a Vásárló nem közölt: engedélyköteles útvonalak, egyéb okból a szállító gépjármû által nem megközelíthetõ szállítási cím; esetekben a kiszállítást teljesíttetnek vesszük. A díjmentes kiszállítás egyszeri szállításra értendõ, így amennyiben a fenti okok miatt kell a szállítást megismételni a Szolgáltató a Vásárlási és szállítási feltételekben meghatározott szállítási díjat számíthat fel. Abban az esetben, ha a Vásárló hibája miatt hiúsul meg a szállítás, másodjára budapesti szállítás esetében a mindenkori budapesti szállítás díját számoljuk fel, vidék esetében a vidéki szállítási díjat számolunk fel.

8.3. Meghatározott idõpontra, órára megadva történõ kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

8.4. A Vásárló a megrendelés esetén köteles a kiszállítás idõpontjában a csomagot tételesen ellenõrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követõen mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

8.5. A szállítási határidõk tájékoztató jellegûek, eltérés esetén anyagi felelõsséget nem vállalunk. A visszaigazolásban vállalt határidõn belül történõ teljesítésért mindent megteszünk. Ha a szerzõdést ennek ellenére mégsem tudjuk teljesíteni, mert az áru mégsem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk Vásárlóinkat, elõreutalás esetén részére a már megfizetett összeget visszatérítjük.

8.6. Amennyiben Vásárló az általa megrendelt termékeket nem veszi át a szállítás idõpontjában, vagy második szállítási próbálkozásra se tudjuk átadni az árut, abban az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Vásárló pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Vásárló köteles az áru visszaszállításának vagy megfelelõ megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére. 

 

9. Jótállás, Szavatosság, Garancia 

9.1. A termékek lényeges tulajdonságairól pontos leírást biztosítunk a web áruház termékleírásain keresztül, ill. az általunk forgalmazott azon termékekhez ahol ezt jogszabály írja elõ használati utasítást és garancialevelet mellékelünk. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a  használati utasítást, azt azonnal – mielõtt az árut használatba veszi – jelezze vevõszolgálatunknál: pótoljuk. Ha a vásárlás elõtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

9.2. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi elõírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk a vásárláskor hatályban lévõ jogszabályokban elõírt szavatosságot és jótállást. A garanciális igényt minden esetben az ügyfélszolgálatnál kell írásban bejelenteni.

9.3. A web áruházunkban forgalmazott bizonyos tartós fogyasztási cikkek kötelezõ jótállásáról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak. A 72 órás cseregaranciával élhet a Vásárló, ha a rendeltetésszerû használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel vagy gyártóval, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerû használatra vezethetõ vissza, a javítási költség a Vásárlót terheli.

9.4. Amennyiben a web áruházunkban található bármely áru minõségével, alapvetõ tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz.

9.5. A Társaság a vevõi igények kielégítésére telefonos ügyfélszolgálatot mûködtet, amelyet a Vásárlók a következõk szerint érhetnek el:


Ügyfélszolgálat nyitva-tartása: hétfõtõl - csütörtökig 8-16:30, pénteken 8-14:30, hétvégén zárva

Postacím: 1116 Budapest. Hunyadi János u. 162 „D” épület.

Telefon:  +36 (1) 361-9395  Telefax: +36 (1) 209-9316
Internet (webcím): www.irodavarazs.hu
E-mail: redola@redola.hu

 

10. Vásárló elállási joga

10.1. Amennyiben Vásárlónk természetes személyként regisztrált, a szerzõdéstõl számított 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül a vásárlástól elállhat.

10.2. Az elállás joga attól a naptól kezdõdõen gyakorolható, amikor a vásárló az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerzõdést megkötötte. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vásárlót terhelik. Web áruházunk az áru ellenértékét legkésõbb az elállást követõ 30 (harminc) napon belül téríti vissza.

10.3. Elállási jog gyakorlati alkalmazása: Amennyiben élni szeretne elállási jogával kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 9-es pontban feltüntetett elérhetõségeken az ügyfélszolgálattal. Írásban is közölheti elállási szándékát, ezt mindenképp, ajánlott levélben küldje meg a postacímünkre. Postai úton írásban történõ jelzés alkalmával a postára adás idõpontját vesszük figyelembe. Írásban történõ elállás esetén, elegendõ elállási nyilatkozatát elküldeni 8 (nyolc) munkanapon belül. A kifogásolt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére: Redola Kft. Budapest, 1116 Hunyadi János u.162 „D” épület. A termék visszajuttatásával kapcsolatban felmerülõ költségek a Vásárlót terhelik. Utánvéttel küldött csomagot nem tudunk átvenni. A nem rendeltetésszerû használatából eredõ károk esetén, a károk megtérítése a Vásárlót terheli. Ha postai úton, vagy futárszolgálattal küldi vissza a csomagot a kibontást legalább 2 alkalmazott végzi jegyzõkönyv felvétele mellet. Erre az esetleges késõbbiekben történõ félreértések elkerülése végett van szükség.

10.4. Vásárlónk nem gyakorolhatja az elállási jogát: olyan áru értékesítése esetén, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, gyorsan romlandó.

10.5. Nem természetes személy - jogi személy - megrendelő esetén a tévesen rendelt termékek visszaküldése esetén 10 % visszaáruzási költséget számítunk fel. A hibás termék visszaküldésének feltételei az erről rendelkező jogszabályban foglaltak alapján történik.

10.6. A tévesen rendelet és visszaküldött terméknek az eredeti csomagolásban éppen és sértetlenül kell visszaérkeznie. A hibás termékre természetesen ez nem volnatkozik.

10.7.  Székhely szerinti békéltetõ testület levelezési címe: 

Budapesti Békéltetõ Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma:    (1) 488-2131   Fax száma: (1) 488-2186

 

11. Az e-szerzõdésrõl

11.1. Az e-szerzõdés megkötésének, illetve magának a szerzõdésnek a nyelve a magyar.
A szerzõdéskötéshez szükséges, egymásra épülõ technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel Vásárlóinknak. A folyamatot a Vásárló a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelõzõen Vásárlóinknak lehetõsége nyílik az általa bevitt adatokat ellenõrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. Vásárlónk által elküldött megrendelés szerzõdéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minõsül. Az e-szerzõdés akkor jön létre, amikor a megrendelés általunk történõ – nem az automatikus, hanem a részletekben egyeztettet - visszaigazolása Vásárló partnerünkhöz általa hozzáférhetõen megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétõl számított 48 órán belül sem érkezik meg, partnerünk mentesül az ajánlati kötöttség alól.

11.2. A szerzõdõ felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerzõdõ felek értékhatártól függõen a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

12. Szerzõi jogok, adatvédelem

12.1. A web áruház oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzõi jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzõi jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.


12.2. A Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. Társaságunk a web áruház üzemeltetõjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések elõírásait.

12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó. Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el. Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el.

 

Budapest 2015.01.03.
MEGÉRKEZETT A 2018-AS NAPTÁRKATALÓGUSUNK!

Irodaiszék akció!
KOCKACUKOR barna 500g
KOCKACUKOR barna 500g
259,00 Ft+ÁFA
Adatvédelmi nyilatkozat Vásárlási és szállítási feltételek, szállítási díjak Általános szerződési feltételek Impresszum/Jogi nyilatkozat Elérhetőségeink
Keresés termékcsoport alapján: